• De mannen achter Dak- en Zinkwerken Willems

  Benieuwd wie we zijn?

 • Ons verhaal

  In de jaren 80 richtte Johnny Willems ‘dakwerken Willems’ op en in 2000 voegde ook zijn zoon Dennie zich bij het familiebedrijf. Dak- en zinkwerken Willems Johnny & zoon was geboren! Sindsdien groeide de organisatie snel en was er veel vraag naar grotere projecten. Momenteel zijn ze al met negen dakspecialisten en werd er zelfs een tweede kraan aangekocht. Dennie houdt zich vooral bezig met de praktische zaken op de werf, terwijl zijn vader Johnny vanuit het kantoor alles in goede banen leidt met hulp van zijn secretaresse.

   

  In dit familiebedrijf worden kwaliteit en goede service hoog in het vaandel gedragen. Dankzij de jarenlange expertise van Johnny en zijn zoon Dennie en met de hulp van hun gedreven personeel, kunnen ze het vervullen van deze waarden steeds verzekeren. Een dak heeft geen enkel geheim voor Johnny en Dennie!

 •   

 • Wenst u meer informatie of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen?
  Aarzel niet en contacteer ons!

×
ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN - AANNEMERS DAKWERKEN

Toepassing
1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Geldigheidsduur, prijzen, meerwerken en intellectuele rechten
2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend na definitieve opmeting en blijven 1 maand geldig. De klant is verantwoordelijk om het correcte BTW-tarief door te geven. Enige aanpassing aan het BTW-tarief, om welke reden dan ook, zal steeds door de klant worden gedragen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen door de aannemer. 

3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik door hemzelf of derden, die via hem verkregen hebben, en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken, ingeval van misbruik, worden teruggegeven.

3.bis Veiligheidscoördinatie
Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

3.ter Energieprestatieregelgeving
Voorzieningen inzake energieprestatieregelgeving, opgelegd door de opdrachtgever en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen bijkomend worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.
Deze technische informatie wordt overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau). Indien … werkdagen onvoldoende is voor de gevraagde aanpassingen, heeft de aannemer het recht een bijkomende termijn voor voorbereiding te vragen. Bij gebreke aan tijdige overhandiging kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnsoverschrijding. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil. 
4. Alle nodige vergunningen, van welk aard ook, zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Alle schade, die de aannemer zou lijden door het gebrek aan de nodige vergunning, zal door de opdrachtgever worden vergoed. 

Uitvoering van de werken
5. De opgegeven uitvoeringstermijn is steeds indicatief. 

6.Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd voor de stilstand. Behoudens gedetailleerde kostenberekening zal deze schade worden berekend aan 0,50% van de aannemingssom per dag vertraging. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. 

7. De goederen die door de aannemer geleverd worden, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

8. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na plaatsing van de goederen over op de klant.

9. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald. Zelfs na hun incorporatie blijven de door de aannemer geleverde materialen zijn eigendom. De klant is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag, zonder toestemming van de klant, materialen losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden opzichtens de aannemer betaald heeft.

10. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. Ingeval geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de klant, en de aannemer genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant.

11.De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

12. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de prijsopgave beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid, onderhoudsverplichting klant
13. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na het einde van de werken geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt stilzwijgend aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. 

14. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, dit tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

15. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit dewelke bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.

16. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van een goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 

17. De tienjarige termijn krachtens de art. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek gaat in bij de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art. 13.

18. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 2 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art. 13, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de bouwheer. Deze waarborg wordt op straffe van verval verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de twee maanden na ontdekking aan de aannemer aangetekend, gedetailleerd en schriftelijk meldt. 

19. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

20. De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden:
-voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de aannemer, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd.
-voor de gebreken aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering.
-voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet te wijten is aan een fout van de aannemer. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. 

21. De aannemer heeft het recht om, bij gebreken, de schade zelf te herstellen. 

22. De aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde wan de uitgevoerde werken. De aannemer is in ieder geval niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.

23.Stormschade
Indien, naar aanleiding van stormschade, de klant herstellingswerken opdraagt aan onze firma worden alle herstellingskosten aangerekend aan de klant (waaronder begrepen werkuren, huur van materieel, werfkraan, benodigde materialen enz.).
Noot: Opgelet, deze clausule geldt enkel ingeval de aansprakelijkheid van de aannemer niet in het gedrang komt m.b.t. de door hem uitgevoerde werken. Kan de klant de fout van de aannemer en het oorzakelijk verband tussen de fout van de aannemer en de geleden schade bewijzen, is de aannemer gehouden tot de kosteloze herstelling. Met andere woorden: de stormschade mag niet het gevolg zijn van een ondeugdelijke uitvoering.
	
Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van partijen
24. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimumvergoeding verschuldigd van 10% van de totaal overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de aannemer om zijn werkelijke (hogere) schade te bewijzen. 

25. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur is betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt, dan zal de klant deze dienen te vergoeden.

26. Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden is na aangetekende ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de rentevoet, –conform de Wet op de Betalingsachterstand. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. 

27. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

28. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding bij niet-nakoming van de aannemer van zijn verbintenissen. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van xx euro/dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.

Betaling
29. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. De aannemer heeft het recht een voorschot te vragen bij aanvang van de werken van maximaal 20%.

30. De facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 kalenderdagen na ontvangst factuur, tenzij anders omschreven op de factuur. Conventionele compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

31. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Overmacht
32. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de aannemer buiten diens wil verhinderen, herleiden of vertragen, ontheffen de aannemer van elke aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

33. Worden onder meer als dusdanig beschouwd, doch niet limitatief: Oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de aannemer als bij haar onderaannemers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen – en energiebeperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

34. Bij langdurige overmacht kan de overeenkomst worden heronderhandeld tussen partijen. 

35. Bij onvoorziene omstandigheden, die zich buiten de redelijke controle van de aannemer bevinden en die een substantiële verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door de aannemer aangegane verbintenissen, heeft de aannemer, naast het recht om de overeenkomst te verbreken en de uitvoering op te schorten, het recht om haar prijs aan te passen in evenredigheid met de verzwaring van haar verbintenissen. Worden onder meer als dusdanig beschouwd, doch niet limitatief:
-	Onvoorziene schaarste van materialen of grondstoffen, 
-	Technologische evoluties
-	Veranderingen van economische, financiële, technische, politieke of juridische aard

GDPR
36. De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door [BOUWONDERNEMING] verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. 
De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan [BOUWONDERNEMING]. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop [BOUWONDERNEMING] persoonsgegevens verwerkt vindt u op [BOUWONDERNEMING.BE]/in ons algemeen beleid hieromtrent.

Faillissement
37. In geval van faillissement of vereffening van één partij heeft de andere partij de mogelijkheid om de overeenkomst te verbreken. De aannemer heeft recht op betaling van de waarde van de reeds uitgevoerde werken (werkuren en materiaal). 

Onderaanneming
38. De aannemer heeft het recht de werken geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of te laten uitvoeren in onderaanneming.

Bevoegdheid
39. Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is de rechtbank van de maatschappelijke zetel van [BOUWONDERNEMING] bevoegd. 

40. Alvorens een gerechtelijke procedure te starten, kan elk van de partijen verzoeken om elk technisch geschil voor te leggen aan de Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, www.bouwverzoening.be. 

41. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
×
PRIVACYVERKLARING van DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA versie 1.3
Copyright GDL-Consult, Dirk Grondelaers Pag: 1 Laatst bewerkt op : 10/10/18

Wie zijn wij:
Dakwerken Willems Johnny bvba, Boostveld 10, 3770 Riemst.
info@dakwerken-willems.be Telefoon: 012/453 735
en voortaan "WIJ" genoemd.

Gezien ook wij trachten zo goed mogelijk te voldoen aan de GDPR/AVG (van kracht sinds 25/5/2018) presenteren wij u deze privacyverklaring.
Mochten er desondanks nog vragen zijn na het lezen van deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor gegevensbescherming (ook wel DPO Data Protection Officer genoemd) contacteren via deze weg:
dpo@gdl-consult.be, 0477 22 87 85 en vragen naar Dirk Grondelaers.

1. WAT:
Hierin leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat uw rechten zijn, hoe je deze kan laten gelden enz.

Gebruikte termen:
Persoonsgegevens: hiermee bedoelt de GDPR/AVG alle info die een natuurlijk
persoon, direct of indirect zou kunnen identificeren. Verder aangeduid als
"gegevens" Het gaat dus NIET over bedrijfsgegevens !!
Verwerken: persoonsgegevens verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen,
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2. WELKE:
Wij verwerken volgende beperkte persoonsgegevens van u:
Naam, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer en e-mailadres
Deze gegevens zijn enkel bij ons terecht gekomen door dat u ze zelf aan ons heeft
bezorgd door ons zelf te contacteren of via ons contactformulier op onze website. Wij verzamelen geen gegevens op enige andere wijze.

3. DOEL:
Dit doen wij met als enige doel om met u in contact te komen of te blijven aangaande te leveren diensten of opvolgen van geleverde diensten. Dit is dus een precontractuele of contractuele relatie.
Mochten wij per uitzondering toch andere persoonsgegevens van u privé ontvangen, dan zal dit enkel gebruikt worden voor 1 welbepaald doel en slechts tijdelijk bewaard.

4. BEWARING:
We zullen uw gegevens bijhouden zolang u actief klant bent of zolang wij uw
persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde service te kunnen aanbieden.
PRIVACYVERKLARING van DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA versie 1.3

Copyright GDL-Consult, Dirk Grondelaers Pag: 2 Laatst bewerkt op : 10/10/18

Gezien wij als bouwbedrijf een wettelijke aansprakelijkheid hebben van 10 jaar zullen we uw persoonsgegevens pas wissen 1 jaar na afloop van deze termijn tenzij binnen deze 10- jarige periode er een procedure ingeleid wordt bij de bevoegde rechtbanken. In dat geval zullen uw gegevens bewaard blijven tot volledige afhandeling van deze procedure.
In voorkomend geval er enkel een offerte opgemaakt werd maar niet tot bestelling of uitvoering overgegaan zal de bewaartermijn slechts 2 jaar bedragen. En dit indien geen andere Belgische wetgeving met andere verplichte bewaartermijnen van toepassing is.
Denk hierbij aan Fiscale, Juridische en Sociale wetgevingen.

5. BEVEILIGING:
Voor deze verwerking nemen wij natuurlijk de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens optimaal te beschermen rekening houdend met de aard van de gegevens en de hiermee gepaard gaande risico's. Gezien wij enkel maar over basisgegevens beschikken (dus geen bijzondere gegevens zoals door GDPR in Art 9 beschreven) hebben wij volgende maatregelen in voege:
• De computers waarop gegevens verwerkt worden zijn standaard beveiligd met een gebruikersnaam en een complex wachtwoord.
• Alle computers zijn uitgerust met een Small Office Security oplossing dewelke
natuurlijk steeds "up-to-date" gehouden wordt en automatisch meerdere scans
uitvoert. Alle Windows-installaties worden automatisch van updates voorzien. De
installatie wordt minstens 1 maal per maand gecontroleerd en eventueel manueel
gestart.
• De data is opgeslagen op een deel van de schijf die ingericht is als "gegevenskluis". Deze is versleuteld en enkel te bereiken na opstarten van de laptop + Windows aanmelding + openen van de kluis dmv Kaspersky en een lang en complex wachtwoord.
• Om gegevensverlies te vermijden bij verlies van de computers, maken we dagelijks back-ups naar een lokale opslag en een ruimte via Kaspersky Back-up.
• De gegevens worden eerst gecomprimeerd, dan gecodeerd met minstens AES256
bit sleutel en deze vorm opgeslagen op de off-site locatie. De verantwoordelijken
van de back-ups kunnen op deze manier geen data uitlezen aangezien de
coderingssleutel enkel door ons gekend is en in een speciale "wachtwoordmanager" bewaard.
• Alle wachtwoorden worden beheerd door Kaspersky wachtwoord manager en enkel lokaal opgeslagen.
Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Zodra wij op de hoogte zijn van ongeoorloofde toegang tot onze IT-systemen onrechtmatige wijziging, beschadiging of mogelijk verlies van uw gegevens (Elektronisch of op papier) zullen we onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen om dit risico tot een minimum te beperken en in de toekomst te vermijden. Hierdoor zal ook de mogelijke schade voor u zeer beperkt blijven.

PRIVACYVERKLARING van DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA versie 1.3
Copyright GDL-Consult, Dirk Grondelaers Pag: 3 Laatst bewerkt op : 10/10/18

6. DOORGIFTE:
Aan volgende partijen geven we uw gegevens door en dit voor het vermelde doel oa:
• Boekhouder om te voldoen aan onze wettelijke eisen van boekhouding;
• Voor werknemers: het sociaal secretariaat en dit met als doel loonsberekening.
Voor eventuele andere partijen geldt dat wij dit enkel doen na uitdrukkelijke toestemming van u of in opdracht van u.
Met deze partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin bepaald wordt dat ook zij zich dienen te richten naar de GDPR/AVG richtlijnen.
Ten alle tijden zullen wij waken over het feit dat uw persoonsgegevens NIET buiten de EER opgeslagen zullen worden zonder een degelijke garantie, van eventueel betreffende partij(en), dat ook zij volledig voldoen aan de GDPR/AVG wetgeving.

7. Uw rechten
Hieronder volgt een opsomming van uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, of deze van toepassing is/zijn en hoe u deze kan laten gelden :
Inzage: U heeft recht om inzage te vragen over welke gegevens wij van uw bezitten en mochten er fouten of onvolledigheden zijn, vragen tot rechtzetting, aanvulling en zelfs verwijdering.
Opgelet: indien u om verwijdering vraagt kan dit enkel maar uitgevoerd mits we uw
gegevens niet meer nodig hebben voor andere redenen dan aangehaald in onze
doelsomschrijving punt 3

Denk hierbij aan Fiscale, Juridische en Sociale wetgevingen.
Overdraagbaarheid: Indien u van dienstverlener wil veranderen zullen wij uw
persoonsgegevens (enkel deze), in een digitaal leesbaar standaardformaat, aan de
nieuwe organisatie overhandigen.
Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Aangezien we dit niet uitvoeren is dit niet van toepassing.
Bezwaar tegen gegevensverwerking: Deze is enkel van toepassing indien uw
gegevens gebruikt worden voor direct marketing maar aangezien wij ook dit niet
uitvoeren is dit dus niet van toepassing.
Recht op transparantie: U wordt geïnformeerd over de inhoud van deze
privacyverklaring via de website van ons. Een link hiernaar zal ook vermeld worden op elke offerte, bestelbon, factuur, e-mail en of andere communicatie met u.
Aan het onthaal ligt ook een exemplaar ter inzage.
Op eenvoudige aanvraag kan u een afschrift bezorgd worden.
Als u 1 of meerdere van deze rechten wil laten gelden gelieve dit schriftelijk aan te vragen met bewijs van uw identiteit en we zullen binnen 30 dagen hierop reageren.

PRIVACYVERKLARING van DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA versie 1.3
Copyright GDL-Consult, Dirk Grondelaers Pag: 4 Laatst bewerkt op : 10/10/18

8. Klachten
Mocht u niet akkoord gaan met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, uw rechten respecteren of deze privacyverklaring, laat het ons eerst weten zodat wij hierop gepast kunnen reageren.
U kan altijd klacht indienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit = GBA (oude
Privacycommissie) via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
of via mail contact@apd-gba.be of via telefoon op 02/274 48 00

9. Varia
Deze privacyverklaring treedt in werking op 22 / 08 / 2018 en vervangt alle voorgaande.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.